Politika privatnosti

Na osnovu Zakona o zaštiti podataka o ličnosti („Sl. glasnik RS“, br. 97/2008 i 104/2009 – dr. zakon) i Rešenja Poverenika za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti br. 164-00-00213/2015-07 od 29.02.2015. godine, sajt www.nezaboravljeni.rs (u daljem tekstu: Nezaboravljeni) usklađuje svoj rad sa Politikom privatnosti koja je sumirana u daljem tekstu:

 1. Uvodno objašnjenje
  Sajt Nezaboravljeni posvećen je zaštiti svih informacije koje sakuplja i čuva o Vama. Korisnici naših usluga prihvataju da se podaci o njima koriste u skladu sa ovom Politikom privatnosti koja ukazuje na sve procese koji mogu imati za posledicu prikupljanje podataka o Vama.
   
 2. Politika objavljivanja informacija:
  Politika sajta Nezaboravljeni (a u vezi sa objavljivanjem ličnih podataka prikupljenih na server logovima kroz zapise u čekjuzer bazu podataka ili putem nekog drugog javnosti nedostupnog metoda) sastoji se u tome da ovi podaci mogu biti objavljeni od strane volontera ili zaposlenih na sajtu Nezaboravljeni samo u nekoj od sledećih situacija:
  • U odgovoru na sudski nalog ili bilo koji obavezujući nalog od strane organa reda,
  • Uz dozvolu korisnika na koga se odnose lični podaci,
  • U slučaju istrage zbog zloupotrebe,
  • Kada se informacija odnosi na pregled stranice generisan od strane spajdera ili bora i kada je njena distribucija neophodna da bi se ilustrovali ili rešili tehnički problemi,
  • Kada korisnik vandalizuje članke ili istrajava u destruktivnom ponašanju, podaci mogu biti učinjeni dostupnim vršiocu usluge, kerijeru ili trećoj strani kako bi pomogli u preciznijem blokiranju IP adrese, ili u formulisanju žalbe relevantnom internet provajderu,
  • Kada je neophofno zaštititi prava, imovinu ili bezbednost sajta Nezaboravljeni, njenih korisnika ili javnosti.
  Osim u gore navedenim slučajevima, politika sajta Nezaboravljeni ne dozvoljava distribuciju ličnih podataka ni pod kojim drugim okolnostima.
   
 3. Uzimanje i pohranjivanje podataka
  Sajt Nezaboravljeni se obavezuje da će savesno prikupljati i čuvati sve podatke vezane za korisnika usluge i preminulo lice na koje se odnose podaci. Sajt Nezaboravljeni se obavezuje da će podatke korisnika usluga pohraniti u poseban evidencioni list kako to nalaže Zakon o zaštiti ličnih podataka.
  Podaci o preminulim licima biće u datotekama na sajtu postavljeni sve dok postoji sajt www.nezaboravljeni.rs .
   
 4. Zakonski okvir politike privatnosti
  • Sajt Nezaboravljeni se obavezuje da će podaci biti odgovarajuće zaštićeni od zloupotreba, uništenja, gubitka, neovlašćenih promena ili pristupa. Obrađivači sajta Nezaboravljeni su dužni da preduzmu tehničke, kadrovske i organizacione mere zaštite podataka,  u skladu sa utvrđenim standardima i postupcima, a koje su potrebne kako bi se zaštitili podaci od gubitka, uništenja, nedopuštenog pristupa, promene, objavljivanja i svake druge zloupotrebe, kao i da utvrde obavezu lica koja su zaposlena na obradi, da čuvaju tajnost podataka. (čl.47 Zakona o zaštiti podataka o ličnosti)
  • Obrađivač sajta Nezaboravljeni je dužan da vodi evidenciju, koja će sadržati: 1) vrstu podataka i naziv zbirke podataka; 2) vrstu radnje obrade; 3) naziv, ime, sedište i adresu rukovaoca; 4) datum započinjanja obrade, odnosno uspostavljanja zbirke podataka; 5) svrhu obrade; 6) pravni osnov obrade, odnosno uspostavljanja zbirke podataka; 7) kategoriju lica na koje se podaci odnose; 8) vrstu i stepen tajnosti podataka; 9) način prikupljanja i čuvanja podataka; 10) rok čuvanja i upotrebe podataka; 11) naziv, ime, sedište i adresu korisnika; 12) oznaku unošenja, odnosno iznošenja podataka iz Republike Srbije sa nazivom države, odnosno međunarodne organizacije i stranog korisnika, pravni osnov i svrhu unošenja, odnosno iznošenja podataka; 13) preduzete mere zaštite podataka; 14) zahtev povodom obrade (čl.48 istog zakona).
  • Sajt Nezaboravljeni neće odgovarati za podatke koje je neko lice dostavilo trećem licu, a da pri tome ti podaci nisu istiniti (čl.8, stav 1 istog zakona).
   Korisnik usluge Nezaboravljeni se obavezuje da će podatke isključivo koristiti u svrhu namene posla (čl.8, stav 2 istog zakona), i da podatke neće svojevoljno menjati (čl.8, stav 3 istog zakona).
  • U slučaju pristanka na obradu podataka o vezi lica koje je preminulo, kada dođe do opoziva informacije, lice koje je dalo pristanak dužno je da rukovaocu nadoknadi opravdane troškove i štetu, u skladu sa propisima koji uređuju odgovornost za štetu. Odarada podataka je nedozvoljena posle opoziva pristanka (čl.11 stav 3 istog zakona).
  • Lice ima pravo na prekid i privremenu obustavu obrade, ako je osporilo tačnost, potpunost i ažurnost podataka. (čl.22, stav 3 istog zakona).
  • U slučaju smrti i proglašenja nestalog lica za umrlo, podaci koji su prikupljeni čuvaju se u skladu sa pravilima ovog sajta, a na osnovu ugovora po pristupu koji je naznačen u Uslovima korišćenja sajta Nezaboravljeni (čl.35, stav 1 istog zakona).
   Podaci koji su prikupljeni na osnovu zaokna čuvaju se najmanje godinu dana od dana smrti, odnosno proglašenja nestalog lica za umrlo, a nakon toga se uništavaju. (čl.35, stav 1 istog zakona).
  • O uništavanju podataka sačinjava se zabeleška. (čl.35, stav 1 istog zakona).
   U slučaju preuzimanja neistinitih podataka sajt Nezaboravljeni se obavezuje da podatke briše u roku od 15 dana od dana reklamiranja netačnih podataka. (čl.36, stav 1 istog zakona).
    
 5. Zaključne napomene
  • Korišćenjem naših web-stranica ustupate nam pravo pribavljanja i korišćenja informacija koje ste ostavili na sajtu na način na koji je to ovde izneseno. Ukoliko promenimo neke uslove u našoj Politici privatnosti, te ćemo promene objaviti na ovoj stranici kako biste uvek imali uvid u način na koji koristimo podatke koje ste nam poverili.
  • Korisnik sajta Nezaboravljeni koji objavljuje čitulj, pomen, sećanje ili saučešće radi to svojevoljno i bez ičijeg pritiska (uključujući sajt Nezaboravljeni). Korisnik unosi potrebne podatke na svoju odgovornost. Sajt Nezaboravljeni ne odgovara za zloupotrebu unetih podataka u slučaju nelegalnih kompjuterskih aktivnosti ili krađe istih.
  • Sajt Nezaboravljeni ne odgovara za zoupotrebu podataka od strane trećih lica u smislu korišćenja tih podataka kod usluga sajta Nezaboravljeni.
  • Sajt Nezaboravljeni ne odgovara za zloupotrebu usluga koje pruža u slučaju lažnih, neprimerenih i uvredljivih objata čitulja, pomena, sećanja i saučešća. U tom slučaju će sajt Nezaboravljeni primeniti određene mere sankcija za te objave.
  • Sajt Nezaboravljeni ne odgovara za zloupotrebu usluga koje pruža u slučaju lažnog predstavljanja od strane objavljivača.
  • Sajt Nezaboravljeni će primeniti određene aktivnosti u zaštiti ličnih podataka korisnika.
   Lični podaci objavljivača se isključivo koriste pri proveri validnosti objave na sajtu Nezaboravljeni.

Ukoliko imate dodatnih pitanja o našoj Politici privatnosti, molimo Vas da nam se javite putem obrasca/formulara za kontakt odnosno e-mailom.
Bilo kakve izmene i dopune ove Politike privatnosti neće biti važeće ukoliko nisu objavljene na ovim internet stranama. Svaka izmena koju objavimo na ovim web-strana odmah postaje važeća, a svako Vaše dalje korišćenje sajta ili ponuđenih usluga podrazumevaće da prihvatate izmenjenje odredbe.