Pravila korišćenja

OPŠTI USLOVI I PRAVILA KORIŠĆENJA PORTALA www.nezaboravljeni.rs

UVODNE NAPOMENE

Opštim uslovima regulišu se međusobna prava i obaveze Pružaoca usluge i Korisnika usluge povodom objave besplatnog i plaćenog sadržaja (spomen stranica, čitulja, pomena i sećanja) na portalu www.nezaboravljeni.rs.

Internet portal „  www.nezaboravljeni.rs “ omogućava korisnicima formiranje/generisanje spomen stranica (profil stranica posvećenih osobama koje su preminule sa sadržajem koji se odnosi na život, lik i delo preminule osobe) kao i postavljanje različitog sadržaja koje će se potom pojaviti na tim spomen stranicama, u cilju informisanja javnosti putem portala.  
Svako korišćenje ove stranice na kojoj su sadržani opšti uslovi istovremeno znači prihvatanje uslova u pogledu međusobnih prava i obaveza povodom korišćenja usluga u skladu sa opštim uslovima. U pogledu sadržaja portala „www.nezaboravljeni.rs“ isti predstavlja tvorevinu autora podložnu zaštiti autorskih i srodnih prava u skladu sa pozitivnim propisima.

Svako neovlašćeno korišćenje celine ili dela portala „ www.nezaboravljeni.rs “ suprotno ovim opštim uslovima i pozitivnim propisima zabranjeno je, posebno: neovlašćeno umnožavanje, kopiranje, prerada ili distribucija, u kojim slučajevima je podložno sudskoj zaštiti.

Radni jezik portala je srpski. Sadržaj može da se postavi i na srpskom i na engleskom jeziku jer administrator portala može da proveri tako postavljeni sadržaj. Postavljanje sadržaja ni na jednom drugom jeziku neće biti odobreno.

Pismo koje se koristi u spomen stranicama, čituljama, pomenima i sećanjima može biti i ćirilica i latinica iako je preporuka da se koristi ćirilica zbog bolje efikasnosti filter pretrage (izuzev u slučaju kada je neophodno određena imena, prezimena i pojmove objaviti latinicom).

PRAVA I OBAVEZE PRUŽAOCA I KORISNIKA USLUGA

Prihvatanjem ovih opštih uslova KORISNIK USLUGA:

 • potvrđuje da sadržaj koji dostavlja Pružaocu usluga radi objavljivanja na portalu „ www.nezaboravljeni.rs “ nije suprotan Ustavu, Zakonu o oglašavanju, Zakonu o zaštiti podataka o ličnosti, ili drugim odnosnim pozitivnim propisima R. Srbije, odnosno da isti nije štetne ili preteće prirode, da u celosti ili u delu nije uznemiravajući, uvredljiv ili klevetnički, da nema svrhu vređanja ili omalovažavanja trećih lica, da se istim ne krše autorska ili srodna prava trećih lica teritorijalno neograničeno. U suprotnom, Pružalac usluga zadržava pravo na sudsku zaštitu i punu naknadu štete od Korisnika usluga;
 • potvrđuje da je osoba bliska pokojniku, ili javno preduzeće koje obavlja pogrebne usluge i ima dozvolu od porodice preminule osobe da objavljuje takav sadržaj o preminulom;
 • potvrđuje da je sadržaj koji dostavlja Pružaocu usluga u svemu tačan, potpun i pouzdan;
 • se obavezuje da prilikom ugovaranja usluge korišćenja objave spomen stranica, čitulja, pomena, sećanja izvrši urednu registaciju i tačno, potpuno i pouzdano unese tražene podatke i fotografiju (podaci moraju da budu verodostojni i da se odnose na osobu sa fotografije) u predviđenom elektronskom obrascu za registraciju;
 • se obavezuje da neće otvarati spomen stranice koje se u osnovnim podacima ili priloženoj fotografiji ne odnose na osobu koja im nije član porodice, bliži rođak ili predak kako bi se izbegla situacija da se direktni članovi porodice, rodjaci ili potomci osećaju povređenim ili uvređenim jer je spomen stranica otvorena od strane nekog ko nije u takvom odnosu sa preminulom osobom;
 • snosi punu odgovornost u slučaju objave neistinitih oglasa u vezi oglašavanja smrti osobe koja nije preminula, a svi eventualni sporovi koji nastanu iz odnosa Korisnika usluga i trećeg lica na koje se objavljeni sadržaj odnosi rešavaju se između ovih osoba;
 • daje svoj pristanak da Pružalac usluga može administrirati i čuvati podatke dobijene od strane Korisnika usluga, uključujući e-mail adresu i podatke o pristupu i korišćenju web stranice „ www.nezaboravljeni.rs “. Prihvatanjem ovih opštih uslova, Korisnik usluga se obavezuje i potvrđuje Izjavu, da ispunjen obrazac saglasnosti (Deklaraciju) u pogledu objave, obrade, čuvanja i administriranja podataka koji podležu regulativi Zakona o zaštiti podataka o ličnosti, dostavi skeniranu putem e-mail dopisa na e-mail adresu koja je navedena na portalu Nezaboravljeni u sekciji „Kontakt“);
 • da izvrši plaćanje porudžbine za objavu, posle čega će objava biti objavljena na portalu „ www.nezaboravljeni.rs “.


Prihvatanjem ovih opštih uslova PRUŽAOC USLUGA:

 • se obavezuje da izvrši objavu sadržaja dostavljenog od strane Korisnika usluga;
 • se obavezuje da savesno upravlja podacima koje dobije od Korisnika usluga, a koji podaci se odnose na preminulo lice i na Korisnika usluga, i iste će čuvati na posebno evidencionom listu u skladu sa Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti;
 • se obavezuje da privatnost Korisnika usluga u skladu sa pozitivnim propisima čuva u
  tajnosti. Pružaoc usluga se obavezuje, da podatke koje dobije od Korisnika usluga
  odgovarajuće zaštiti od neovlašćenog pristupa, zloupotreba, promena, kao i da
  dobijene podatke neće ni na koji način učiniti dostupnim bilo kom trećem licu, izuzev
  ukoliko je to neophodno usled odluke suda ili obavezujućeg akta sudskog ili drugog
  nadležnog državnog organa, uz posebnu pismenu saglasnost Korisnika usluga na koga
  se odnose podaci u skladu sa Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti, kada je to
  neophodno radi zaštite prava, imovine ili bezbednosti građana;
 • se ovlašćuje da izvrši samo one izmene koje se odnose na očigledne greške u pisanju ili
  pravopisu, ali zadržava pravo da uskrati objavu sadržaja dostavljenog od strane Korisnika
  usluga, ukoliko isti nije tačan, potpun i pouzdan, ukoliko je suprotan Ustavu, Zakonu o
  oglašavanju, Zakonu o zaštiti podataka o ličnosti, ili drugim pozitivnim propisima R. Srbije,
  odnosno ukoliko je štetan, preteći, sadrži uznemiravajuće, uvredljive ili klevetničke poruke,
  ukoliko je njegova svrha vređanje ili omalovažavanje trećih lica, ili ukoliko se njime krše
  autorska ili srodna prava trećih lica, odnosno ukoliko postoji sumnja u kršenje ovih prava, kao
  i da takav sadržaj ukloni;
 • se ovlašćuje da u slučaju sumnje u tačnost, potpunost ili pouzdanost dostavljenog
  sadržaja, isti može proveriti putem javnog preduzeća za pogrebne usluge, bez
  otkrivanja drugih podataka u skladu sa Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti;
 • će, u granicama mogućnosti, slobodnih vremenskih i ljudskih resursa i dostupnosti, pružiti pomoć Korisniku usluga ukoliko je neophodna pomoć u vezi popunjavanja obrazaca i polja na portalu „ www.nezaboravljeni.rs “, ako se pomoć odnosi na korake koji nisu opisani u sekciji „Uputstvo i instrukcije“;
 • da po zahtevu Korisnika usluga omogući brisanje sadržaja koji je prethodno objavljen
  na osnovu urednog zahteva tog istog Korisnika usluga ukoliko je taj sadržaj iz nekog razloga nemoguće obrisati od strane Korisnika sa spomen stranice koju je taj Korisnik otvorio.
 • da izvrši objavu u svemu prema sadržini koju je neposredno dobio od Korisnika
  usluga. Sve objave poslate do 12 časova i za koje je uplata dobijena do 17h na račun Pružaoca usluga, ukoliko su u potpunosti saobrazne ovim uslovima i pozitivnim propisima R. Srbije, biće objavljene na portalu „ www.nezaboravljeni.rs “ počev od narednog dana. Objave poslate nakon 12 časova i za koje je uplata dobijena posle 17h, najranije mogu biti objavljene na portalu „ www.nezaboravljeni.rs “ za dva dana;
 • transfer podataka putem interneta, informatička infrastruktura i oprema Korisnika
  usluga, nije pod uticajem Pružaoca usluga, koji ne snosi odgovornost za nemogućnost
  pristupa internet mreži od strane Korisnika usluga, prekid internet konekcije, ili
  potrebnu brzinu prenosa podataka putem internet mreže;
 • zadržava pravo izmene opštih uslova sadržanim na portalu „ www.nezaboravljeni.rs “; u
  kom slučaju će isti biti jasno naznačene na samom portalu bez prethodne saglasnosti ili odobrenja Korisnika usluga odnosno trećih lica koji će o tim izmenama biti jasno informisani;

 

Zaštita privatnosti korisnika

Pružaoc usluge se obavezuje da će čuvati privatnost svih kupaca. Pružaoc usluge prikuplja samo neophodne, osnovne podatke o kupcima/korisnicima i podatke neophodne za poslovanje i informisanje korisnika u skladu sa dobrim poslovnim običajima i u cilju pružanja kvalitetne usluge. Pružaoc usluge daje kupcima mogućnost izbora uključujući mogućnost odluke da li žele ili ne da se izbrišu sa mailing lista koje se koriste za marketinške kampanje. Svi podaci o korisnicima/kupcima se strogo čuvaju i dostupni su samo zaposlenima kojima su ti podaci nužni za obavljanje posla. Svi zaposleni kod pružaoca usluge (i poslovni partneri) odgovorni su za poštovanje načela zaštite privatnosti.

 

Zaštita poverljivih podataka o transakciji

Sva plaćanja se obavljaju putem naloga za uplatu na račun pružaoca usluge. Trenutno ne postoji mogućnost plaćanja preko platne kartice.

Povraćaj sredstava

U slučaju da Pružaoc usluge nije objavio sadržaj koji je u skladu sa ovim opštim uslovima kao i duhom i temom samog portala a da je za tu objavu dobio sredstva u skladu sa cenom i politikom dužine objavljivanja, Pružaoc usluge se obavezuje da izvrši povraćaj sredstava na račun koji će odrediti Korisnik usluge. 

 

Cena za objavu sadržaja koji se plaća da bude objavljen

Cena i način plaćanja određeni su cenovnikom Pružaoca usluga važećim na dan uplate. Uplaćenu i aktiviranu objavu, Korisnik usluge ne može opozvati.

Pružalac usluge je ovlašćen da menja cenovnik usluge korišćenja bez prethodne najave, i obavezan je da ga objavi on-line i učini dostupnim na uobičajen način. Izmene cenovnika, promene paketa ili akcioni popusti ne primenjuju se na već plaćene objave.

 

NAČIN PLAĆANJA

Plaćanje objave na web stranici www.nezaboravljeni.rs moguće je izvršiti putem naloga za uplatu na račun pružaoca usluge.

 

IZJAVA O KONVERZIJI

Sve uplate se vrše ili preračunavaju u valutu Republike Srbije – dinar (RSD).
Ukoliko se plaćanje izvrši u nekoj drugoj valuti ProCredit banka će izvršiti konverziju valute u kojoj se plaća u valutu Republike Srbije – dinar (RSD), a u skladu sa kursom koji ProCredit banka primenjuje na dan izvršene uplate.

 

SPOROVI I PRAVO PRIMENE

Svaki eventualni spor ili nesporazum će biti predmet nastojanja rešavanja mirnim putem. U slučaju nemogućnosti da bude rešen mirnim putem, predviđena je nadležnost suda u Beogradu, R. Srbija.